Wspólne konta z:

CSSetti.pl

Logowanie:

Logowanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Rejestracja:

§Regulamin i warunki korzystania z serwisu

§Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: GOSetti.pl.
 2. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie lub przed wykonaniem procedury Logowania, należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 4. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

§Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.
 2. Portal, Serwis - strona internetowa dostępna w domenie GOSetti.pl, stanowiąca stronę internetową administrowaną przez Administratora, na którą składa się, m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników.
 3. Administrator - CSSetti Tomasz Kalkowski, NIP: 5882234374, REGON: 221903165; ul. Wysoka 10A, 84-230 Rumia, Polska; telefon: +48 58 671 92 96.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez wprowadzenie adresu email i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie).
 5. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu email i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.).
 6. Gra - instancja, kopia lub licencja programu komputerowego Counter-Strike: Global Offensive, dostarczanego przez Valve Corporation w platformie Steam lub Perfect World.
 7. Serwer - aplikacja serwera Gry, do której dostęp internetowy możliwy jest z poziomu sieci internet.
 8. GlobalServerify © - oprogramowanie dostarczone przez podmiot Limited Systems LLC, służące do aktualizacji zawartości Gry.

§Informacje podstawowe

 1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu jest zbieranie, gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji o Serwerach oraz świadczenie usług związanych z powyższymi.
 2. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies).
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

§Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prowadzenia szeroko pojętych działań społecznościowych, związanych z funkcjonowaniem Serwerów.
 2. Przeglądanie listy serwerów, ich szczegółowych danych, statystyk i historii jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 5. Administrator dołoży starań, aby informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.
 6. Zgromadzone zasoby w serwisie, przedstawiane jako "Wirtualna Gotówka" lub "wPLN" mają charakter techniczny i nie ma możliwości wykorzystania ich jako środka płatniczego. Zasoby portalu są ściśle powiązane z Kontem. Gotówka może być wykorzystana jedynie na poczet usług oferowanych przez serwis. Transfer zasobów pomiędzy Kontami nie jest możliwy.
 7. Niedozwolone jest prowadzenie działań mogących doprowadzić do zmiany lub zatrzymania funkcjonowania GlobalServerify ©, w szczególności niedozwolone jest:
  1. łamanie postanowień niniejszego regulaminu
  2. przekierowanie działania usługi (w szczególności graczy) na inne serwery
  3. wprowadzanie modyfikacji w kliencie gry u użytkowników serwisu

§Uczestnictwo w serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która zrealizuje procedurę rejestracji lub logowania w Serwisie. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
 2. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji lub logowania, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu
  2. przyjmuje, że udostępnione przez niego w serwisie dane są dostępne bez ograniczenia wszystkim użytkownikom Internetu. Powyższe nie dotyczy jednak:
   1. adresu e-mail
   2. hasła do konta
   3. danych poufnych, na przykład danych finansowych, płatniczych, numerów telefonu
  3. wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych
 4. Konto może zostać zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje brak możliwości korzystania z jego funkcji, jeżeli Administrator stwierdzi iż:
  1. Istnieje uzasadnione podejrzenie iż Użytkownik wykorzystuje Konto do działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.
 5. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu
  2. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania
  3. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie
  4. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem
  5. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań

§Zasady

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych
  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej
  3. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich
  5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
  6. Manipulowanie danymi zbieranymi przez serwis w celu ominięcia lub zakłócenia działania mechanizmów identyfikacji użytkownika.
 2. Administrator zastrzega prawo do uzasadnionego cofnięcia wszystkich operacji wykonanych przez użytkowników, wobec których zachodzi podejrzenie że złamały postanowienia niniejszego regulaminu.

§Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem kanałów komunikacji internetowej, wysyłając wiadomość w sposób podany na podstronie Kontakt Serwisu.
 2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
  1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem
  2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika
  3. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
  4. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika
  5. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej
  6. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami
  7. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność
  8. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich
  9. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych
  10. szkody powstałe w wyniku działania GlobalServerify ©
 2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 9. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora adres kontaktowy podany na stronie Kontakt.

§Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez adres kontaktowy podany na stronie Kontakt.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.